Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Data aktualizacji 21.03.2024 r.
Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Pasibus sp. z o.o. ul. Parafialna 32/34
52-233 Wrocław, NIP 899-28-03-857 swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z
naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników, deklarujemy, że pozyskane
informacje są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, w sposób
zapewniający ich ochronę.

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)
informujemy, iż:


Administrator danych


1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i
metodach ich przetwarzania, jest Pasibus sp. z o.o.
2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu
drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@pasibus.pl.
3. Współadministratorami Państwa danych są Step Inside spółka z o. o. ul. Henryka
Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź oraz MPMS spółka z o. o. ul. Parafialna 23, 52-233
Wrocław
4. W Pasibus sp. z o.o. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt
możliwy jest pod adresem email: iod@pasibus.pl.


Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania


1. Dane osobowe, które zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów
telefonicznych, korespondencji e-mail, SMS, spotkań będą przetwarzane w celu:
a) bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub prowadzenia działań
zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, w
zakresie działalności administratora – art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO,
b) realizacji usługi w aplikacji – PASIBUS w celach marketingowych, po uprzednim
wyrażeniu zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy i sprzedaży produktów – art. 6
ust. 1 lit. b RODO,
d) rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji, w tym obsługi zgłoszeń – art. 6 ust. 1 lit.
b, c oraz f RODO,
e) prowadzenia działań marketingowych w celu przedstawiania oferty usług firmy oraz
realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest konwencjonalny marketing
bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy – art. 6 ust. 1 lit. a/f RODO,
f) udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji – art. 6 ust.
1 lit. f RODO,
g) wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze, w tym prowadzenia
rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

h) obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń zgodnie z prawnie uzasadnionym
interesem Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń – art. 6 ust. 1
lit. f RODO,
i) prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Administratora oraz lokalach
(restauracjach) w celu podniesienia bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania
tajemnicy informacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
j) zarządzania kadrami, w tym pracownikami oraz współpracownikami oraz organizacji
procesów rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b,c oraz f RODO.
2. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych,
zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie,
w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

Odbiorcy danych

1. W ramach naszej działalności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane
następującym kategoriom odbiorców:
a) osobom prowadzącym działalność gospodarczą świadczącym usługi na rzecz
Administratora,
b) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa,
c) dostawcom zewnętrznych rozwiązań IT,
d) dostawcom usług płatniczych, zdefiniowanych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych np. PayUoraz bankom w związku z procesami rozliczeniowymi,
e) podmiotom świadczącym usługi kurierskie, odpowiedzialne za dostarczanie
zakupionych przez Użytkownika produktów.
f) w odniesieniu do osób aplikujących na oferty pracy – także portalom rekrutacyjnym.


Udostępnianie danych Pasibus sp. z o.o.


1. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne, aby nawiązać współpracę i realizować
zawartą umowę, jak również spełniać obowiązki prawne. Dotyczy to sytuacji
korzystania z oferowanych przez nas usług, sprzedaży produktów, a także w
przypadkach, gdy zamierzasz dołączyć do naszego zespołu.
2. W pozostałym zakresie (w szczególności dla przetwarzania danych w celach
marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych
1. Pasibus sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i
użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym
zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające
danemu ryzyku przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Wszyscy
nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur
związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, realizacji umowy, dla danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze nie dłużej niż przez czas określony w
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora. Przykładowo:
a) rozpatrywanie wszelkich skarg, wniosków oraz reklamacji przetwarzanie będzie
kontynuowane przez okres obowiązywania umowy, a także do momentu zakończenia
okresu rękojmi lub finalizacji procesu reklamacyjnego;
b) dane osobowe przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia
roszczeń zgodnie z prawnie uzasadnianych interesem będą przechowywane do
momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych, zgodnie z przepisami
prawnymi;
c) dokumenty księgowe będą utrzymywane przez czas wymagany przepisami prawa
dotyczący archiwizacji, w szczególności dotyczy to dokumentacji księgowej, która
jest przechowywana generalnie przez 5 lat od końca roku, w którym miało miejsce
zdarzenie zobowiązujące do utworzenia danego dokumentu;
d) zapisy wideo będą przechowywane jedynie do celów, dla których zostały zebrane, nie
dłużej niż 6 dni od daty nagrania, lub do momentu zgłoszenia uzasadnionego
sprzeciwu, chyba że nagranie jest dowodem w postępowaniu sądowym, wówczas do
czasu zakończenia postępowania;
e) dane kadrowe będą przechowywane zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi
archiwizowania dokumentacji pracowniczej, takiej jak akta osobowe, przez okres 50
lub 10 lat w zależności od długości zatrudnienia;
f) po zakończeniu procesu rekrutacji, dane będą usuwane bez zbędnej zwłoki, a w
przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, do
momenty wycofania zgody;
g) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora,
dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody;
h) dane przetwarzane w związku z interesem prawnym Administratora będą
przetwarzane do momentu realizowania prawnie uzasadnionych interesów z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, w ww. przypadku – do momenty
wyrażenia sprzeciwu;
i) pozostałe dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania.


Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pasibus sp. z o.o.

1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:
a) dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
b) sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
c) usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
f) sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),

g) oraz wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora do PUODO (art. 77 RODO).


Transfer danych do krajów trzecich


1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
Zamawiającego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

1. Dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych opcji i usług jest dla nas kluczowe.
Zapewniamy dostosowaną do indywidualnych preferencji ofertę zakupową niezależnie
od lokalizacji, czasu oraz typu urządzenia, z którego korzystają nasi klienci.
2. Wykorzystujemy zgromadzone informacje o użytkowniku, by lepiej zrozumieć jego
potrzeby i zainteresowania, co umożliwia nam prezentowanie bardziej trafnych treści i
ofert. Każdy użytkownik zachowuje pełen dostęp do naszych produktów i promocji,
ale personalizacja pozwala na szybsze dotarcie do poszukiwanych treści lub ich
wyróżnienie, na przykład poprzez indywidualnie dopasowane propozycje produktów.
3. W przypadku profilowania szczególnego Administrator pobiera od użytkownika
zgodę w celu oparcia profilowania na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pozostałe procesy
przetwarzania nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w
tym profilowania, w sposób mogący generować jakiekolwiek prawne skutki lub w
znaczący sposób wpływać na klientów, a także pracowników lub współpracowników
czy kandydatów do pracy.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii
w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do
indywidualnych potrzeb użytkowników. Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie
cookies, będą one zapisane w pamięci Państwa przeglądarki.
2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika.
3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
a) „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
b) “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
c) „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z
Serwisu
d) „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu
Serwisu itp.;
e) „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm
trzecich, np. Google Analytics.
4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które
umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających
upodobaniom i zachowaniu użytkownika.
5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak
zmiany tych ustawień po wcześniejszym wyrażeniu zgody oznacza akceptację dla
stosowanych tu cookies.

Rozdział III – Zmiana Polityk


Polityki opisane w niniejszym Dokumencie obowiązują od daty opisanej na jej
wstępie. Możliwe jest, że Administrator wprowadzi zmiany do niej w każdym czasie,
gdy uzna to za konieczne. W takim wypadku dokonując aktualizacji całości lub
wybranych fragmentów

POBIERZ APPKĘ!
POBIERZ APPKĘ!